חזון האגודה קהילתית "שדמות חולדה"
חולדה תהיה ישוב כפרי, חילוני ובו קהילה אחת  מגוונת, השומרת על ערבות הדדית בסיסית ונשענת על שיתוף ותרומה של כלל חבריה, הן בעשייה התרבותית והן בעשייה החברתית, תוך גילוי כבוד הדדי, הבנה, קבלה וסובלנות של אחד כלפי השני ושל כלל החברים מול מוסדותיה.

הקהילה תקיים חברה ובה מסגרת רב דורית אשר המרכיבים המרכזים בה, הם תחושת שייכות וגאוות הישוב המבוססת על הסכמה רחבה באשר לערכים החברתיים, החינוכיים והתרבותיים. 

הקהילה תקיים חיי תרבות משותפים ומאורגנים תוך שימת דגש  על המסורת המקומית ומורשת העבר. 
הקהילה תעודד יוזמה ויצירתיות תוך הקפדה ושמירה על איכות הסביבה, שיפור איכות החיים ושימור האופי והמראה הכפרי של הישוב.

הישוב ותושביו יקיימו מערכת שירותים איכותית בתחום הבריאות, החינוך, התרבות, הפנאי והביטחון תוך התחשבות בצרכים של כלל האוכלוסיה.

הקהילה תעודד מעורבות ושיתוף הציבור בתהליכים דמוקרטיים ותקיים מערכת ניהולית וארגונית המחויבת לשקיפות בתהליך קבלת ההחלטות, דיווח ובקרה.